Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok Automotonáradie.sk

Prevádzkovateľa internetového obchodu www.automotonaradie.sk, firmy AMNproTrade s.r.o., sídlom na adrese Vodařská 126/17, 61900 Brno, IČO: 08595798 / DIČ: CZ08595798

(Ďalej len "reklamačný poriadok")

 

1 Všeobecné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom internetového obchodu www.automotonaradie.sk, firmou AMNproTrade s.r.o., sídlom na adrese Vodařská 126/17, 61900 Brno, IČO: 08595798, DIČ: CZ08595798, zapísaná v obchodnom registri Krajským súdom v Brne, pod spisovou značkou C114380, ako predávajúcim (ďalej len "predávajúci"), na strane jednej a kupujúcimi na strane druhej.

1.2 Tento reklamačný poriadok upravuje rozdielne práva a povinnosti z chybného plnenia pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebitelia (ďalej len "kupujúci spotrebiteľ") a rozdielne pre osoby fyzické či právnické osoby podnikajúce podľa živnostenského zákona či iného zvláštneho zákona či štátnej inštitúcie a organizácie (ďalej len "kupujúci podnikateľ"), ktorí vo vzťahoch s predávajúcim jednajú v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, kedy rozdielne práva a povinnosti oboch kupujúcich sú upravené a odlíšená nižšie ako práva a povinnosti "kupujúceho spotrebiteľa" a práva a povinnosti "kupujúceho podnikateľa". Ak tieto podmienky reklamačného poriadku upravujú niektoré práva spoločne a zhodne pre kupujúceho spotrebiteľa i kupujúceho podnikateľa sú kupujúci podnikateľ aj kupujúci spotrebiteľ zhodne označovaní ako "kupujúci".

1.3 Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom týkajúce sa práv z chybného plnenia sú upravené zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení účinnom (ďalej len "zákon č. 89/2012 Zb."), ​​Najmä v ustanoveniach § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.

1.4 Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom týkajúce sa práv z chybného plnenia sú upravené zákonom č. 89/2012 Zb., Najmä v ustanoveniach § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.

 

2 Uplatnenie a vybavenie reklamácie

2.1 Reklamaci uplatňuje kupujúci u predávajúceho v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, bez zbytočného odkladu po zistení chyby. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Pokiaľ je v dodacom liste alebo na faktúre uvedená tretia osoba k oprave tovaru, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližšom, uplatňuje kupujúci reklamáciu u tejto tretej osoby určené na vykonanie opravy.

2.2 Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia chyby či nedostatku. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie poskytnúť všetku súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej chyby, najmä je povinný dodať predávajúcemu kompletný reklamovaný tovar, vrátane príslušenstva, ktoré je nevyhnutne potrebné pre posúdenie vád tovaru.

2.3 Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je priložený dodací list, faktúra alebo iný obdobný doklad, na ktorom je uvedené, že slúži zároveň ako dodací a záručný list. Pri reklamácii chyby výrobku je kupujúci povinný preukázať, že je oprávnený uplatňovať reklamáciu, preto predávajúci odporúča pre urýchlenie a zjednodušenie reklamačného konania predložiť riadne vyplnený dodací list alebo faktúru. Ak výrobca prikladá k výrobku svoj záručný list, odporúča predávajúci súčasné predloženie originálneho záručného listu výrobcu. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby bol tovar dodaný v pôvodnom obale, ktorý zaistí bezpečnosť tovaru počas prepravy.

2.4 Formulář vhodný uplatnenie reklamácie je umiestnený na internetových stránkach predávajúceho. Kupujúci môže uplatnenie reklamácie užiť uvedeného formulára. Uplatnenie reklamácie môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@automotonaradie.sk. Reklamáciu je možné uplatniť tiež korešpondenčne, a to na adrese: Vodařská 126/17, Brno

2.5 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená v prípade kupujúceho spotrebiteľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, a v prípade kupujúceho podnikateľa sa 30 dňová lehota nevzťahuje. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby a ďalej na opotrebenie tovaru, ktoré je spôsobené jeho užívaním.

2.6 Reklamaci možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

2.6.1 Telefonicky alebo emailom, ktoré sú uvedené na webových stránkach predávajúceho.

2.6.2 Prodávající odporúča využitie reklamačného protokolu, ktorý je k dispozícii na webových stránkach pod týmto odkazom Reklamácia, vratenie tovaru

2.7 Pri uplatneniu reklamácie je vhodné predložiť doklad o zakúpení tovaru alebo faktúru, alebo iný dokument preukazujúci kúpu, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie dokumentov však nebráni kladnému vybavenie reklamácie.

2.8 O uplatnenie a vybavenie reklamácie predávajúci vystaví kupujúcemu písomné potvrdenie.

2.9 Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

2.10 Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenia oprávnenej reklamácie, pričom tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné, ide najmä o poštovné na zaslanie reklamácie. Právo na náhradu musí kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného (1) mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.

2.11 Kupujúci je povinný reklamáciu prevziať bez zbytočného odkladu do 30 dní od doručenia oznámenia po jej vybavení. O vybavení reklamácie bude kupujúci vždy informovaný oznámením zaslaným niektorým z komunikačných prostriedkov. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu v tejto tridsiatich (30) dňovej lehote, môže predávajúci požadovať po kupujúcom zaplatiť skladné vo výške 1 Euro za každý začatý deň omeškania s vyzdvihnutím tovaru. Pokiaľ si kupujúci tovar nevyzdvihne do 6 mesiacov odo dňa, keď bol informovaný o vybavení reklamácie, vyhradzuje si predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

 

3 Prevzatie tovaru

3.1 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a spísať protokol o chybách či u podpise napísať prijaté s výhradou a uviesť výhradu či vadu. Ak nie je spísaný protokol o chybách, nemusí byť na neskoršiu reklamáciu braný ohľad. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Ak je obal v poriadku, avšak obsah zásielky je zjavne chybný, predávajúci odporúča zaobstarať fotodokumentáciu, ktorú možno užiť pri následnom riešení chybného plnenia.

3.2 Kupujúci je povinný prezrieť tovar čo najskôr po prevzatí tovaru a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom, daňovým dokladom alebo faktúrou, na ktorej je uvedené, že slúži zároveň ako dodací a záručný list a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo sériovom čísle), alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnený dodací list s číslami výrobkov, je povinný bez zbytočného odkladu preukázateľne túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu prostredníctvom elektronickej adresy info@automotonaradie.sk.

 

4 Akosť pri prevzatí

4.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

4.1.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak nie je také dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

4.1.2 sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

4.1.3 tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

4.1.4 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

4.1.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

4.2 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá vyššie uvedené vlastnosti, má kupujúci právo aj na dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

4.3 Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

4.4 Ustanovenia uvedené čl. III. (Akosť pri prevzatí) reklamačného poriadku sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

5 Zodpovednosť za vady

5.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa práv z chybného plnenia sú upravené zákonom č. 89/2012 Zb., Najmä v ustanoveniach § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174. Ďalšie práva a povinnosti sa riadi týmto reklamačným poriadkom.

5.2 U každého tovaru predávaného predávajúcim kupujúcemu zodpovedá predávajúci kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady.

5.3 Kupujúci si pri prevzatí tovaru podľa možností prehliadne a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve.

5.4 Kupujúci je povinný oznámiť vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mohol vadu pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť. Ak sa jedná o skrytú vady, ktorá existovala pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný oznámiť vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) mesiacov po odovzdaní veci kupujúcemu.

5.5 Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

5.6 Práva z chybného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na kontaktnej adrese predávajúceho. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bol predávajúcim oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

5.7 Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

5.8 Predávajúci ďalej nezodpovedá za vady v týchto prípadoch:

5.8.1 ak je vada je na veci v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,

5.8.2 ak ide o tovar použitý a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,

5.8.3 chyba vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. Uplynutím životnosti),

5.8.4 je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,

5.8.5 chyba vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyvu predávajúceho.

 

6 Záruka za akosť

6.1 Kupujúcemu spotrebiteľovi patrí ďalej záruka za akosť podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb. a zákona č. 634/1992 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v účinnom znení.

6.2 U každého tovaru predávaného predávajúcim kupujúcemu spotrebiteľovi zodpovedá predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi za to, že tovar pri prevzatí nemá vady, a že sa vady u tovaru nevyskytnú v čase dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom. U použitého tovaru sa lehota môže skrátiť na dvanástich (12) mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na predajnom doklade.

6.3 Ak je na faktúre, na ktorej je uvedené, že zároveň slúži ako dodací a záručný list alebo na dodacom liste alebo na obale, v pripojenom návode alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, vzťahuje sa na tovar záruka za akosť so záručnou dobou zodpovedajúce uvádzané dobe použiteľnosti.

6.4 V prípade, že sa v priebehu doby podľa bodu 6.2. vyskytne chyba tovaru, pre ktorú nemôže byť výrobok riadne používaný, a túto vadu je možné odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Ak nemožno túto vec opraviť tak, aby mohla byť opäť riadne užívaná, má kupujúci tiež právo požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný a ak nemožno túto vec vymeniť, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.5 V prípade, že sa v priebehu doby podľa bodu. 6.2. vyskytne chyba tovaru, pre ktorú nemôže byť výrobok riadne používaný, a túto vadu nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.6 Kupujúci nemá právo zo záruky, spôsobila Ak vadu po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho vonkajšiu udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu predávajúci.

6.7 Kupujúci podnikateľ nemá práva plynúce zo záruky za akosť, patrí mu však práva z chybného plnenia podľa bodu 5.

 

7 Záverečné ustanovenia

7.1 Na riešenie prípadných sporov, ktoré sa nepodarí vyriešiť zmierom, sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce so všeobecne záväzných predpisov.

7.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, P.O. BOX 29, internetová adresa: http://www.soi.sk.

7.3 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bude označené nezákonné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť, respektíve účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

7.4 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 25. 5. 2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku.

 

Reklamovaný tovar zasielajte, prosíme, na adresu: MojeDílna.cz, Vodařská 126/17, 619 00 Brno - Horní Heršpice.

 

Platnosť reklamačného poriadku je od 20.12.2019