Obchodné podmienky

Obchodné podmienky obchodu Automotonáradie.sk od 20.12.2019

 

Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ internetového obchodu Automotonáradie.sk

AMNproTrade s.r.o., zapísaný v obchodnom registri Krajským súdom v Brne, pod spisovou značkou C114380

Sídlo: Vodařská 126/17, 61900 Brno

IČ: 08595798 / DIČ: CZ08595798 (platiteľstvo DPH)

E-mail: info@automotonaradie.sk

Tel. +420 542 212 028 / +420 775 400 912

Ďalej len "predávajúci" vydáva v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v účinnom znení tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky"), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu AutoMotoNaradie.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú rozdielne práva a povinnosti u kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebitelia podľa § 419 zákona č. 89/2012 Zb., (Ďalej "kupujúci spotrebiteľ") a rozdielne pre osoby fyzické či právnické osoby podnikajúce podľa živnostenského zákona či iného zvláštneho zákona či štátnej inštitúcie a organizácie (ďalej "kupujúci podnikateľ"), ktorí vo vzťahoch s predávajúcim jednajú v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, kedy rozdielne práva a povinnosti oboch kupujúcich sú upravené a odlíšená nižšie ako práva a povinnosti "kupujúceho spotrebiteľa" a práva a povinnosti "kupujúceho podnikateľa". Ak tieto obchodné podmienky upravujú niektoré práva spoločne a zhodne pre kupujúceho spotrebiteľa i kupujúceho podnikateľa, sú kupujúci podnikateľ aj kupujúci spotrebiteľ zhodne označovaní ako "kupujúci".

1.2 Vymedzenie pojmov

1.2.1.1 Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. uzatvárajúce s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.automotonaradie.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2.1.2 Kupujúcim spotrebiteľom, alebo len spotrebiteľom je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.2.1.3 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

1.3 Informácie

1.3.1.1 Obrázky u tovaru majú iba ilustratívny charakter a nemusí zodpovedať skutočnej podobe veci.

1.3.1.2 Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

1.3.1.3 Všetky uvedené ceny sú primárne vrátane DPH nie je uvedené inak.

 

2 Užívateľský účet

2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovom rozhraní môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len "užívateľský účet"). Týmto nie je dotknutá možnosť vykonávať objednanie tovaru tiež inak ako pomocou používateľského konta.

2.2 Predávajúci si vymedzuje právo na poskytnutie rôznych zvýhodnenie, na ktoré má kupujúci nárok po registrácii a vytvorenie používateľského účtu. Uvedené zvýhodnenie môže predávajúci v priebehu času meniť.

2.3 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky nevyhnutné údaje k plneniu z uzavretej zmluvy. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.4 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.5 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.6 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 2 roky od posledného nákupu. To nebráni tomu, aby bol užívateľský účet opäť založený.

2.7 Kupujúci môže zrušiť užívateľský účet, a to zaslaním požiadavky na emailovú adresu: info@automotonaradie.sk. Predávajúci potvrdí prijatie požiadavky a bez zbytočného odkladu účet zruší.

2.8 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3 Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho (§ 1732 ods. 2 zákona č. 89/2012 Zb., Sa neuplatňuje). Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom takto prezentovaného tovaru, s čím je kupujúci po prečítaní týchto obchodných podmienok uzrozumený.

3.2 Kupujúci vybraním tovar z ponuky predávajúceho a jeho následným objednaním (prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára alebo pomocou používateľského konta kupujúceho) podáva predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcemu.

3.3 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.4 Predávajúci po obdržaní objednávky zašle kupujúcemu souhn objednávky (tiež "zhrnutie objednávky"), a to prostredníctvom elektronickej pošty uvedené v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Toto zhrnutie objednávky nie je považované za prijatie ponuky (akceptáciu) v zmysle zákona č. 89/2012 Zb.

3.5 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá okamihom, kedy bude kupujúcemu doručená akceptácie, a to prostredníctvom elektronickej pošty na elektronickú adresu kupujúceho alebo telefonicky s prihliadnutím na obsah ponuky alebo prax strán, ktorú medzi sebou strany zaviedli. Elektronická akceptácie má spravidla formu oznámenia o expedícii tovaru nasledujúci pracovný deň podľa obsahu zásielku a dostupnosti tovaru na sklade. V prípade, že k takémuto potvrdenie zo strany predávajúceho nedôjde, má sa za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá.

3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné telefonickej či písomné potvrdenie objednávky.

3.7 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny všetkého tovaru ponúkaného na webovom rozhraní predávajúceho sú uvedené vrátane DPH aj všetkých poplatkov s predajom súvisiacich (netýka sa však cien za poštovné, ktoré sú uvedené samostatne). Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.8 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu a platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Pre viac informácii o dodaní tovaru na "Doprava a platba" https://www.automotonaradie.sk/doprava-a-platba.

3.9 Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých náležitostí objednávkového formulára, ktoré sú nevyhnutné pre plnené zo zmluvy, vrátane súhlasu so znením týchto obchodných podmienok.

3.10 Všetky skutočnosti uvádzané kupujúcim do poznámky v objednávkovom formulári sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade, že s nimi predávajúci prejaví súhlas. V prípade nesúhlasu predávajúceho, sa má za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá. Rovnako v prípade nemožnosti predávajúceho splniť akúkoľvek požiadavku kupujúceho vyjadrený v objednávke, zašle predávajúci kupujúcemu nový návrh objednávky s požiadavkou na jeho vyjadrenia sa k nej. Kúpna zmluva je v tomto okamihu uzavretá následným odoslaním prijatí potvrdenia kupujúcim predávajúcemu.

 

4 Práva a povinnosti strán

4.1 Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť za tento tovar predávajúcemu zaplatiť dohodnutú cenu.

4.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

 

5 Cena tovaru, platobné podmienky a prechod vlastníckeho práva

5.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

5.2 v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou na prevádzke predávajúceho na adrese Vodařská 126/17, Brno 619 00 - Horní Heršpice v riadnej otváracej dobe,

5.3 v hotovosti (či iný spôsob, umožnený prepravcom) na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,

5.4 bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho:

5.4.1.1 pre SR (mena EUR), číslo účtu 2501759233/2010, vedený u Fio Banka a.s.

5.5 Tovar bude kupujúcemu dodaný / odovzdaný až po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie, ak nie je dohodnuté inak.

5.6 Zaplatením podľa čl. 5. 1. 3 (platba bezhotovostným prevodom) sa rozumie pripísanie peňažnej čiastky na vyššie uvedený účet predávajúceho.

5.7 Zaplatením sa v prípade hotovostných platieb rozumie zaplatení v mieste prevádzky predávajúceho na adrese Vodařská 126/17, Brno 619 00 - Horní Heršpice v riadnej otváracej dobe.

5.8 V prípade hotovostnej platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby prevodom je kúpna cena splatná do štrnástich (14) dní od uzavretia kúpnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.

5.9 V prípade bezhotovostnej platby prevodom je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby prevodom je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.10 Kupujúci nie je povinný hradiť predávajúcemu zálohu na objednaný tovar, s výnimkou prípadov výslovne v objednávke dohodnutých alebo ak nie je dohodnuté inak alebo pri tovare ktorý nie je štandardnou ponukou obchodu, tým sa rozumie produkty upravované priamo pre kupujúceho alebo tovaru objednávané priamo pre kupujúceho, ktoré nie je predmetom ponuky.

5.11K prechodu vlastníckeho práva k objednanému tovaru z predávajúceho na kupujúceho dochádza až úplným uhradením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie.

5.12 Predávajúci vystaví kupujúcemu ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy daňový doklad. Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zaslania daňového dokladu v elektronickej podobe (namiesto dokladu v písomnej forme) na jeho emailovú adresu.

5.13 Podľa zákona o evidencii tržieb tzv. EET je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

6 Odstúpenie od zmluvy

6.1 Ak sa nejedná o prípad uvedený v bode 6.10. obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí nevyhnutných pre užívanie tovaru, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

6.2 Formulár vhodný pre odstúpenie od zmluvy je umiestnený na internetových stránkach predávajúceho na www.automotonaradie.sk. Kupujúci môže k odstúpeniu od zmluvy užiť uvedeného formulára. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@automotonaradie.sk. Odstúpiť možno tiež korešpondenčne, a to na adrese: Vodařská 126/17, Brno 61900.

6.3 Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy podľa bodu 6. 1. obchodných podmienok, odošle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal.

6.4 Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplné, tj. Vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

6.5 Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy podľa bodu 6.1. obchodných podmienok, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom (ak sa nedohodnú kupujúci spotrebiteľ a predávajúci na inom spôsobe).

6.6 Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu spotrebiteľovi skôr, než bude tovar predávajúcemu doručené späť alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.7 Predávajúci je oprávnený, do doby prevzatia tovaru kupujúcim, odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade okolností znemožňujúcich mu dodania objednaného tovaru kupujúcemu.

6.8 Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, ak predávajúci neoznámil spotrebiteľovi informácie podľa ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. f). Náhrada sa poskytuje vo výške, ktorú je rozdiel medzi cenou plnenia a obvyklou cenou vráteného plnenia. Spotrebiteľ je povinný nahradiť zníženie podnikateľmi, bez ohľadu na svoje zavinenie a bez ohľadu na to, že zníženie spôsobila tretia osoba. Ak nemôže preto plnenie vrátiť vôbec, je povinný zaplatiť náhradu vo výške ceny plnenia.

6.9 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.10 Kupujúci spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

6.11 Predávajúci si vymedzuje právo odstúpiť od objednávky, ak kupujúci zvolí bezhotovostnú platbu (platba bankovým prevodom a iné) a neuhradí túto sumu do 5-tich pracovných dní, ak nie je dohodnuté inak.

 

7 Preprava a dodanie tovaru

7.1 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a spísať protokol o chybách či u podpise napísať prijaté s výhradou a uviesť výhradu či vadu. Ak nie je spísaný protokol o chybách, nemusí byť na neskoršiu reklamáciu braný ohľad. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Ak je obal v poriadku, avšak obsah zásielky je zjavne chybný, predávajúci odporúča zaobstarať fotodokumentáciu, ktorú kupujúci predloží pri následnom riešení chybného plnenia.

7.2 Kupujúci je povinný prezrieť tovar čo najskôr po prevzatí tovaru. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom, daňovým dokladom alebo faktúrou, na ktorej je uvedené, že slúži zároveň ako dodací a záručný list, a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), je povinný bez bytečného odkladu preukázateľným spôsobom túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu prostredníctvom elektronickej adresy info@automotonaradie.sk.

7.3 Preprava a dodanie tovaru, najmä cena za prepravu a spôsob platby, sú bližšie špecifikované na webovom rozhraní na adrese: https://www.automotonaradie.sk/doprava-a-platba

7.4 Kupujúci berie na vedomie, že náklady na dopravu môžu byť odlišné pri zásielkach, ktoré nemajú obvyklý rozmer, najmä sa jedná o tzv. Nadrozmerné zásielky. Cena dopravy u týchto nezvyčajných zásielok sa odvíja od rozmerov a hmotnosti tovaru v závislosti na vybranom dopravcovi. Táto skutočnosť bude kupujúcemu oznámená pred odoslaním tovaru.

7.5 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.6 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je predávajúci oprávnený požadovať náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.7 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho a / alebo reklamačný poriadok, ak sú predávajúcim vydané. Tieto ďalšie práva a povinnosti sú dostupné na webovej stránke https://www.automotonaradie.sk/reklamacny-poriadok

 

8 Prechod nebezpečenstva škody

8.1 Ak je kupujúci spotrebiteľom, vlastnícke právo k tovaru, ako aj nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho spotrebiteľa vždy prevzatím tovaru.

8.2 Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, platí, že:

8.3 V prípade využitia služieb dopravcu, odovzdá predávajúci tovar kupujúcemu odovzdaním vybranému prepravcovi na prepravu pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči vybranému prepravcovi, pričom na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare odovzdaním veci vybranému prepravcovi na prepravu do miesta určenia uvedenom v objednávke.

8.4 V prípade osobného odberu tovaru, prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru, ako aj nebezpečenstvo škody prevzatím tovaru.

 

9 Práva z chybného plnenia a záruka za akosť

9.1 Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

9.2 Ak má prevzatý tovar v čase, keď kupujúci vec prevzal, nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

9.3 Práva a povinnosti strán súvisiace týkajúcu sa práva z chybného plnenia a záruky za akosť upravuje reklamačný poriadok z 25. 5. 2018 dostupný na https://www.automotonaradie.sk/reklamacny-poriadok. Reklamačný poriadok upravuje najmä odlišné práva a povinnosti kupujúceho podnikateľa a kupujúceho spotrebiteľa.

 

10 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

10.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Čo sa rozumie zaplatením je uvedené v bode 5 obchodných podmienok.

10.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Zb.

10.3 Vybavovanie sťažností kupujúcich spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@automotonaradie.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho spotrebiteľa zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho spotrebiteľa.

10.4 Kupujúci spotrebiteľ, má podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.5 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

 

11 Ochrana osobných údajov

11.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR).

11.2 Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov https://www.uoou.cz

11.3 Viac informácií o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete na www.automotonaradie.sk.

 

12 Záverečné dojednania

12.1 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bude označené nezákonné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť respektíve účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

12.2 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

12.3 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

12.4 Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s úplným znením týchto zmluvných podmienok, že rozumie všetkým jej ustanoveniam a že s nimi v plnej miere súhlasí.

12.5 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 20.12.2019